Kappen


Robert von Kræmers släktförening

Kappen i Örsundsbro


Örsundsbro norr om Enköping var en viktig knutpunkt för sjö- och landtransporter. Robert von Kræmer såg till att ån uppmuddrades så att sjöfart åter blev möjlig hit 1844.

På von Kræmers initiativ bildades här Sveriges första kooperativa företag, Lagunda och Hagunda Häraders Varuanskaffningsbolag 1850, kallat Kappen. Här finns idag ett litet museum med texter om RvK.


Kappen var ett producent- och konsumentkooperativ som dels köpte varor från Stockholm till lägre priser än de som gällde i Enköping och Uppsala, dels sålde spannmål till högre priser än vad bönderna kunde få om de agerade var för sig. Genom den kooperativa formen kunde varubolaget, trots protester från handelsmännen i Enköping och Uppsala, kringgå det förbud mot handel som fram till 1864 gällde på landsbygden inom tre mil från en stad.


Varuanskaffningsbolaget startade dotterbolaget Örsundsbro Ångbåtsbolag 1856 för att driva reguljär

gods- och passagerartrafik på Stockholm.

Efter näringsfrihetsreformen 1864 övertogs handelsverksamheten av varubolagets ombudsman Erik Wallén. Därefter kom många handelsgårdar att uppföras i Örsundsbro.